About

Learn more about DKAN: getdkan.org

Open data เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการศึกษาเมืองอัฉริยะ (Smart City) หรือเมืองน่าอยู่ ซึ่งหมายถึงเมืองนั้นๆมีการพัฒนาเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆ การเป็นเมืองอัฉริยะคือเมืองที่ได้รับการออกแบบให้สอดรับกับเมืองน่าอยู่ ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นเมืองอัจฉริยะ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ เช่น การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระบบการควบคุม เช่น ระบบมิเตอร์ การควบคุมจราจรอัจฉริยะ การควบคุมไฟฟ้าพลังงานภายในอาคาร การควบคุมมลภาวะ

ความหมายของ Open Data เป็นข้อมูลแบบเปิด ที่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณชนโดยไม่มีลิขสิทธิ์ของการนำไปใช้งาน สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อหรือพัฒนาต่อยอด หรือแม้แต่การพัฒนาข้อมูลไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้ ประโยชน์ที่ได้จากการเผยแพร่ข้อมูลในระดับของเมือง คือ
1. ความแสดงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญกรณีที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)
2. การแสดงความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร หน่วยงานที่มีการเปิดเผยข้อมูล แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการ สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่รับบริการ หรือผู้อยู่อาศัยในเมือง
3. การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงาน และการบริหาร โดยเฉพาะหากเป็นภาพขององค์กร หน่วยงาน หรือ เมือง ก็แสดงให้เห็นว่ามีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งก็จะสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขทางสถิติ
4. การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สมาชิกในองค์กร หรือประชาชนที่อยู่อาศัยภายในเมืองนั้นๆ ข้อมูลที่เผยแพร่และมีการรับรู้โดยชุมชน ทำให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งเป็นอยู่ในปัจจุบัน แสดงถึงสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้ว หรือสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน
5. การจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังในอดีต ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรูปของตัวเลขนั้นจะเป็นข้อมูลย้อนหลังในอดีตที่มีการจัดเก็บ สะสม ในรูปของแฟ้มข้อมูล

ดังนั้นแนวคิดของข้อมูลแบบเปิดนั้นทำให้การจัดเก็บข้อมูลของเมืองเป็นระบบมากขึ้น มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน